دیروز استاد سوالی کرد که مرا به فکر فرو برد ( سکوت همیشه علامت رضایت است؟) کلاس را سکوتی فرا گرفت.کم کم در کلاس هیاهویی شد
هر کس نظر خود را می گفت.

استاد اشاره ای به یکی از بچه ها کرد و گفت نظرت چیست؟ گفت نه استاد رضایت نیست.
و استاد حرف پسررا تکرار کرد که سکوت علامت رضایت نیست!!!!

سوالی به ذهنم رسید پس چرا وقتی تو این دنیا سکوت می کنی به نشانه ی رضایت می دانیم .ما که می دانیم نشانه رضایت نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
استاد درس را شروع کرد ولی من درگیر این سوال بودم.

به نظر شما سکوت علامت چیست؟؟؟

نظر من::
همیشه میگن ؛ سکوت علامت رضاست ... اینطورام نیست !
بعضی وقتا سکوت میکنی چون اینقدر رنجیدی که نمی خوای حرفی بزنی ...
بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعآ حرفی واسه گفتن نداری ...
گاه سکوت یه اعتراضه ، گاهی هم انتظار ...
اما بیشتر وقتا سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که توو وجودت داری ، توصیف کنه ...